skip to Main Content
Menu

Volgen van de ontwikkeling

Kinderopvang Dikkie & Dik vindt het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen zodat pedagogisch medewerkers hun houding en aanbod af kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben.

Bij de baby-dreumesgroepen en peutergroepen wordt de ontwikkeling van een kind gevolgd vanuit het kindvolgsysteem KIJK! Dit is een volgsysteem waarmee de brede ontwikkeling van een kind overzichtelijk in beeld wordt gebracht. Dit maakt het mogelijk het activiteitenaanbod af te stemmen op de groep en de behoefte van de individuele kinderen. Bij de dagelijkse observaties ligt de focus op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is onderscheid in sociaal emotionele ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en motorische ontwikkeling. KIJK! werkt met ontwikkelingslijnen waarin al deze ontwikkelingsgebieden nog verder zijn opgedeeld. Bij de baby-dreumesgroepen zijn dit 6 ontwikkelingslijnen en bij de peutergroepen 12.

De dagelijkse observaties worden eens per jaar rond iedere verjaardag geregistreerd in KIJK! en daarna met ouders besproken. Ook wordt deze registratie gebruikt voor de overdracht van de baby-dreumesgroep naar de peutergroep en van de peutergroep naar de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang.

De aandacht voor het volgen van kinderen bij de buitenschoolse opvang ligt op het welbevinden. De ontwikkeling wordt met name gevolgd op de basisschool. Als pedagogisch medewerkers opvallend gedrag of een opvallende ontwikkeling signaleren, gaan zij hierover in gesprek met ouders en indien nodig met school.

Bij de BSO wordt de mogelijkheid geboden voor een oudergesprek waarin wordt besproken hoe het gaat met het kind bij de buitenschoolse opvang.

Back To Top