skip to Main Content
Menu

Klachtenprocedure

Als Kinderopvang Dikkie & Dik doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang
te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als
u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.
In de klachtenregeling beschrijven we onze werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten
van ouders. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c.

Voordat u een interne klacht indient
Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel
mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een
pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een
administratief medewerker, eventueel van het hoofdkantoor, wanneer het over uw overeenkomst
gaat. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een
interne klacht bij ons indienen.

U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw
klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke
reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse
klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders en bespreken we
met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we
volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen.

Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang Dikkie & Dik in goede handen. Het kan echter gebeuren dat er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent. Kinderopvang Dikkie & Dik staat voor duidelijke en open communicatie. Dat verwachten wij ook van u, want uw feedback is in het belang van alle kinderen. Immers, als u een klacht heeft, kan dit aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen – en ouders – baat bij hebben.

Kinderopvang Dikkie & Dik heeft een intern klachtenreglement. Voor de externe klachtenprocedure is Kinderopvang Dikkie & Dik aangesloten bij de Geschillencommissie. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden middels het intern klachtenformulier.

Waarover kunt u een interne klacht indienen?
U kunt bij Kinderopvang Dikkie & Dik een klacht indienen over:

-een gedraging van de houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van
de houder, richting ouder of kind;

-een werkwijze of regel binnen de kinderopvangorganisatie;

-de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s).

Model interne klachtenregeling kinderopvang | December 2021
Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend
gedrag, dan zullen we eerst de Meldcode kindermishandeling kinderopvang gaan gebruiken. Het kan
voorkomen dat de nodige stappen uit de meldcode zijn doorlopen en u nog steeds een klacht heeft
over een gedraging, werkwijze en/of de overeenkomst. In dat geval kunt u via deze klachtenregeling
alsnog een interne klacht indienen.

Klacht of kans?

Wilt u ons een kans geven om met bepaalde ideeën, tips, opmerkingen óf klachten van u aan de slag te gaan? Dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een kansenformulier in te vullen.

Wij hopen dat u ons altijd zo snel en volledig mogelijk van uw klacht op de hoogte stelt. Alleen zo kunnen wij er direct en adequaat op inspelen en onze service verbeteren.

Back To Top